فرهنگ

TIntegrate تعقیب فردی به توسعه شرکت

        --Advocate کارخانه عشق روح عشق جمعی، سرنوشت فرد را محکم به هم بسته با آینده شرکت است.

        --Advocate کار روح فداکاری اختصاص به وظیفه، کار خود ما است.

        --Advocate روح عمل گرایی و نوآوری، و تقویت یادگیری می باشد. کسب اطلاعات بیشتر، کار بیشتر.

        --Advocate روح همبستگی و همکاری، به راحتی به دیگران و حفظ مشکلات به خودمان.

        --Advocate روح کار سخت و به زندگی ساده، و در نظر گرفتن سعی و کوشش و thriftiness به عنوان افتخار؛ غلبه بر تمام انواع از اسراف و اتلاف پدیدهWhatsApp Online Chat !